WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UŚ

Projekt „Wydziałowe Q&A” (od skrótu Q – question – pytanie, i A – answer – odpowiedź). Są to krótkie prezentacje, w których pracownicy naukowi Wydziału przybliżają ich działalność od mniej znanej do tej pory strony. Projekt jest częścią promocji Wydziału w związku ze zbliżającym się naborem na następujące kierunki studiów: teologia i nauki o rodzinie. Publikowanie wywiadów kolejnych nauczycieli akademickich odbywa się zawsze w środy na facebookowym koncie Wydziału Teologicznego https://www.facebook.com/WTLUS oraz na stronie internetowej – https://us.edu.pl/wydzial/wtl.

Niedziela 23 maja Zesłanie Ducha Świętego

Wprowadzenie do liturgii

Pan nasz Jezus Chrystus, przed swoim wniebowstąpieniem, wielokrotnie zapowiadał zesłanie Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi i prowadzi Jego Kościół.

Dzisiaj wspominamy to wielkie wydarzenie jakim było właśnie zesłanie Ducha Świętego. Ducha, który z zalęknionych Apostołów uczynił odważnych głosicieli Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, dzięki którym Ewangelia mogła dotrzeć do najdalszych zakątków świata.

Dzisiaj również, w tą piękną uroczystość, rozpoczynamy „Tak na Serio”, czyli Tydzień Modlitw za Powołanych do życia małżeńskiego. Prosimy Ducha Świętego, aby wlał w serca młodych odwagę do rozeznania powołania jako drogi do świętości. Prosimy za małżonków, aby umocnieni Bożą mocą, odważnie spełniając swoje obowiązki stanu, zachowali żywą łaskę sakramentu małżeństwa.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, Który zsyłając nam Ducha Świętego, pragnie z nami przebywać i nas prowadzić przedstawmy nasze prośby i błagania:

 1. Módlmy się z Kościół Święty, aby prowadzony mocą Ducha Świętego realizował wiernie swoje posłannictwo w świecie, głosząc Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego jako jedynego zbawiciela człowieka.
 2. Módlmy się o łaskę wiary, nadziei i miłośći dla wszystkich uczniów Chrystusa, aby w świecie niepewności i lęku świadczyli, że człowiek w Bogu może odnaleźć wszystko to, czego pragnie i potrzebuje.
 3. Módlmy się za młodych, podejmujących decyzję o małżeństwie, aby bez lęku i z zaufaniem Bogu, Który uzdalnia swoją łaską, rozeznali drogę powołania i odważnie nią kroczyli.
 4. Módlmy się za zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia odpoczęli w Bogu, który jest pociechą i prawdziwym szczęściem.
 5. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy posłuszni Duchowi Świętemu, starali się jak najlepiej spełniać nasze powołanie jako drogę do świętości.

Boże, Który dajesz nam swojego Ducha abyśmy nie czuli się opuszczeni i słabi, umocnij nas i uzdolnij abyśmy całym życiem wielbili Twoje imię. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

24 maja Poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła

Ufając, że Bóg w swojej hojności, pragnie nam dać więcej niż sami ośmielamy się prosić, przez ręce Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przedstawmy nasze błagania:

 1. Niech Kościół święty umocniony łaską Ducha Świętego pozostanie zawsze wierny niezmiennej nauce Jezusa Chrystusa.
 2. Niech małżonkowie w chwilach trudności przypominają sobie, że sakrament małżeństwa, który zawarli, nie jest ciężarem, ale źródłem mocy i błogosławieństwa.
 3. Niech kobiety wpatrzone w przykład Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin docenią dar kobiecości i niech cieszą się szacunkiem i miłością swoich najbliższych.
 4. Niech dzieci z właściwą sobie spontanicznością cieszą się okresem dzieciństwa a jednocześnie z zaufaniem poddają się autorytetowi i władzy wychowawczej swoich rodziców.
 5. Niech Pan w swoim miłosierdziu błogosławi pracy rolników i obdarzy nas wszystkich obfitością tegorocznych plonów.
 6. Niech Duch Święty, Którego otrzymaliśmy i otrzymujemy w Sakramentach napełnia nas odwagą i uzdalnia do dawania świadectwa przynależności do Chrystusa.

Do Ciebie Boże zanosimy te nasze prośby, ufając, że przez zasługi Twojego Syna a naszego Zbawiciela raczysz je wszystkie wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

25 maja Wtorek

Jezus Chrystus zapewnia nas, że jeśli będziemy prosić Ojca w imię Jego, to wszystko czego potrzebujemy otrzymamy. Prośmy zatem dobrego Boga w intencjach Kościoła i świata.

 1. Aby święty Kościół Katolicki był dla świata znakiem sprzeciwu a przez swoje świadectwo przynależności do Chrystusa stał się dla niego zachętą do nawrócenia.
 2. Aby uczniowie Chrystusa na całym świecie mogli bez przeszkód wyznawać swoją wiąrę w Jezusa, który nie przyszedł po to, aby świat potępić, lecz po to, aby go zbawić.
 3. Aby mężczyźni za przykładem świętego Józefa potrafili być dobrymi opiekunami dla swoich rodzin a w cnocie czystości dostrzegali wezwanie do wolności i ofiarnej miłości.
 4. Aby młodzież, która w tym roku przyjmie sakrament bierzmowania odważnie i pokornie poddała się prowadzeniu Ducha Świętego i rozpoznała właściwie swoje powołanie.
 5. Aby nasza wspólnota eucharystyczna, umocniona Bożym słowem i ciałem Jezusa Chrystusa, była prawdziwą wspólnotą wiary.

Te prośby, które wypowiedzieliśmy i te które skrywamy w naszych sercach racz Panie wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

26 maja Środa

Do Boga, który jest Bogiem dającym życie, zanieśmy nasze ufne prośby i błagania:

 1. Za Papieża, biskupów, kapłanów i cały lud boży, aby pamiętając o słowach Chrystusa „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam” nie tracili ducha i mimo trudności pozostali zawsze ufni i spokojni.
 2. Za małżonków pragnących mieć potomstwo, aby ich otwartość na życie została hojnie przez Boga pobłogosławiona.
 3. Za rodziny, aby były prawdziwymi domowymi kościołami, czyli miejscami, gdzie uwielbia się Boga i wzrasta się w cnotach wiary, nadziei i miłości.
 4. Za zmarłych (…) aby doświadczając miłosierdzia Bożego mogli jak najszybciej cieszyć się chwałą błogosławionych w niebie.
 5. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy umieli w każdej sytuacji życiowej zaufać Panu i żyć na Jego większą chwałę.

Pokładając ufność w słowach Twoich Panie, kierujemy do Ciebie te nasze pokorne modlitwy. Jeśli są one zgodne z Twoją wolą racz je wysłuchać i napełnić nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

27 maja Czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan ofiaruje Bogu Ojcu całego siebie, abyśmy mogli żyć i dostąpić zbawienia. Za Jego przykładem ofiarujmy i my Bogu całe nasze życie, nasze troski, radości i cierpienia.

 1. Prośmy dobrego Boga w intencji Kościoła o to, by pokornie, wciąż na nowo, podejmował wysiłek oczyszczenia z grzechu i upodobnienia się do Chrystusa Wiecznego Kapłana.
 2. Prośmy dobrego Boga w intencji małżeństw przeżywających różne trudności i kryzysy, aby w Bogu, Który jest źródłem miłości szukali pomocy i siły do ich przezwyciężenia.
 3. Prośmy dobrego Boga w intencji młodzieży, aby wbrew proponowanym przez dzisiejszy świat wartościom, dostrzegali piękno małżeństwa jako drogi do świętości i szczęścia.
 4. Prośmy dobrego Boga w intencji chorych i cierpiących, aby jednocząc się z Chrystusem ukrzyżowanym dostrzegli sens i wartość własnego cierpienia i ofiarowali je w intencji nawrócenia grzeszników.
 5. Prośmy dobrego Boga w intencji zmarłych, aby dzięki naszej modlitwie mogli szybciej dopełnić procesu oczyszczenia i by móc oglądać oblicze Boże.
 6. Prośmy dobrego Boga w intencji nas samych, byśmy nie żyli dla siebie, ale wzorem Chrystusa umieli dzielić się tym co mamy najcenniejsze.

Boże Ojcze, tak jak przyjąłeś ofiarę Twojego Syna Najwyższego Kapłana, racz przyjąć i nasze ofiary i modlitwy, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

28 maja Piątek

Pan nasz Jezus Chrystus nauczył nas wołać do Boga – Ojcze nasz, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Ufając, że nasze prośby są zgodne z Jego wolą, wołajmy:

 1. Aby Kościół prowadzony przez Ducha Świętego był w dzisiejszych czasach solą ziemi i światłością świata.
 2. Aby wszyscy chrześcijanie, czerpali z wiary w Jezusa Chrystusa siłę i odwagę do głoszenia Jego imienia całemu światu.
 3. Aby rozwiedzeni nie tracili ufności i wiary ale całą swoją przeszłość, teraźniejszoszć i przyszłość złożyli w rękach Boga.
 4. Aby zmarli, którzy z ufnością powierzyli swoje istnienie dobremu Bogu otrzymali w zamian radość życia wiecznego.
 5. Abyśmy tu zgromadzeni zawsze pamiętali, że żyjemy na większą chwałę Boga, który powołał nas do istnienia i pragnie się nią z nami dzielić.

Boże, który radujesz się naszym szczęściem i martwisz się naszymi upadkami, wysłuchaj naszych próśb i kieruj nami abyśmy pokonując nasze słabości mogli z Tobą się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

29 maja Sobota

Wiemy doskonale, że Bóg zna wszyskie nasze potrzeby i pragnienia, ale chce abysmy sami Mu je pokornie przedstawili, dlatego jednym głosem wołajmy: Wysłuchaj nas Panie.

 1. Módlmy się za Papieża, biskupów, kapłanów, aby wbrew trudnościom, zachowali i przekazywali depozyt wiary w Jedynego Boga.
 2. Módlmy się za wdowy i wdowcy, aby mimo bólu rozłąki ze swoimi współmałżonkami, zachowali wdzięczność za wspólnie przeżyte lata i potrafili za wszystko dziękować Bogu.
 3. Módlmy się o urodzajne plony, aby Bóg pobłogosławił rolnikom i aby ich praca zapewniła nam wszystkim obfitość chleba, a nas pobudził do przychodzenia z pomocą potrzebującym.
 4. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby miały w rodzinach sprzyjające warunki do rozwoju i wzrastania w chrześcijańskich cnotach.
 5. Módlmy się za naszych zmarłych rodziców i dziadków, aby dobry Bóg wynagrodził im starania włożone w wychowanie nowego pokolenia wierzących w Chrystusa.
 6. Módlmy się za nas zmagających się z różnymi trudnościami, abyśmy zaufali Najświętszej Maryi Pannie naszej Matce i Królowej i przez jej ręce ofiarowali Bogu całe nasze życie.

Boże, Który łaskawie spoglądasz na nas i wsłuchujesz się w pragnienia naszysz serc, usłysz prosimy, nasze błagania i łskawie je wysłuchaj. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

30 maja Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy

W uroczystość Najświętszej Trójcy, Boga który jest doskonałą wspólnotą osób, módlmy się za cały Kościół, nasze rodziny, parafie i inne wspólnoty aby były budowane na kamieniu węgielnym, jakim jest Chrystus.

 1. Uwielbiając Boga, prośmy za Kościół Święty, aby w sposób jasny wyznawał i głosił całemu światu, że jest jeden Bóg w Trójcy prawdziwy; Ojciec, Syn i Duch Święty.
 2. Uwielbiając Boga, prośmy za rodziny, z natury swojej zbudowane na miłości, darze Boga, aby od Niego czerpały siły do przezwyciężenia wszelkich trudności
 3. Uwielbiając Boga, prośmy za małżeństwa, aby żyjąc jeden dla drugiego, wspólnie wzrastały w świętości.
 4. Uwielbiając Boga, prośmy za zmarłych, aby dostąpiwszy Jego miłosierdzia teraz już bez jakichkolwiek braków całym swym sercem Go miłowali.
 5. Uwielbiając Boga, prośmy za nas tu zgromadzonych, abyśmy doświadczyli pokoju obiecanego przez Jezusa swoim uczniom.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wysłuchaj Ojcze naszego wołania i spraw, aby ziemia cała i serca nasze pełne były uwielbienia i Twojej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

23 maja – niedziela

W czasie nabożeństwa majowego : modlitwa za osoby samotne

Modlitwa osoby samotnej

Panie mój i Boże, tak się złożyło, że żyję tylko sama.
Czasem cieszy mnie moja wolność, ale często
przygniata mnie moje osamotnienie i w skrytości
pytam: co mi po takim życiu ?
Pokaz mi, ze moja samotność nie jest opuszczeniem,
ze jestem wolna, aby pomagać.
ze jestem sama, by żyć dla wielu,
ze moja miłość nie jest zamknięta.
Natchnij otuchą, bym służba
wypełniła swoje życie. Amen.

Pozostań ze mną, Panie.

Modlitwa, którą często odmawiał św. o. Pio.

Pozostań ze mną, Panie, Twoja obecność jest mi konieczna, abym o Tobie nie zapomniał. Ty wiesz jak łatwo opuszczam Ciebie.

Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał.

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem, bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.

Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim światłem, bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.

Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazywać Twoją wolę.

Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą.

Pozostań ze mną, Panie, bo bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.

Pozostań ze mną, Panie jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności.

Pozostań ze mną, albowiem moja dusza, choć taka biedna, pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.

Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada i dzień się kończy, to znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność, toteż muszę odzyskać siły, by w drodze nie ustać, więc potrzebuję Ciebie.

Ciemność zapada i śmierć się zbliża. Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień, toteż tak bardzo – pośród nocy i wygnania – potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.

Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy tego życia, wśród jego zagrożeń potrzebuję Ciebie.

Spraw, abym poznał Ciebie – tak jak Twoi uczniowie – przy łamaniu chleba, to znaczy w Komunii Eucharystycznej, aby była ona światłem rozpraszającym ciemności, wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.

Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci chcę być z Tobą zjednoczony przez Komunię albo chociaż przez łaskę i miłość.

Pozostań ze mną, Jezu. Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności. Bardzo Cię o to proszę!

Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli, Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego pokochania Ciebie. Miłością mocną, praktyczną, z całego serca – na ziemi, aby potem zawsze i doskonale miłować Ciebie przez całą wieczność. Amen

24 maja – poniedziałek

W czasie nabożeństwa majowego: Modlitwa za narzeczonych

MODLITWA NARZECZONEGO [Jan Paweł II]

Narzeczeni powtarzają za kapłanem lub za jednym z narzeczonych

Panie Jezu! Proszę Cię w intencji Narzeczonej…….., którą wybrałem na towarzyszkę mego życia.
Spraw, by była ze mną szczęśliwa i nie dopuść, bym kiedykolwiek ją skrzywdził.
Przygotuj ją do roli kochającej i wiernej żony oraz troskliwej i opiekuńczej matki.
Niech wiernie naśladuje Twoją Niepokalaną Matkę Maryję.
Naucz mnie szanować ją i kochać miłością ofiarną
jaką Ty nas ukochałeś i oddałeś swoje życie za nas.
Niech z dobrocią niesie pomoc potrzebującym
i opiekuje się słabymi i bezbronnymi.
Odkryj przed nią cud macierzyństwa,
byśmy rodząc i wychowując nasze dzieci
z radością budowali szczęśliwy dom.
Uczyń mnie silnym i opiekuńczym,
bym był oparciem dla niej w chwilach słabości.
Zachowaj naszą miłość od zepsucia
i doprowadź ją do pełnego rozwoju.
Proszę Cię, Panie Jezu ! Amen

MODLITWA NARZECZONEJ [Jan Paweł II]

Narzeczone powtarzają za kapłanem lub za jedną z narzeczonych

Panie Jezu! Postawiłeś na drodze mego życia Narzeczonego……, któremu zawierzyłam,
i z którym chcę na zawsze związać mój los.
Czuwaj nad nim i broń go od niebezpieczeństw.
Uczyń go prawym, mądrym i dobrym.
Daj mu mężne serce, by nie obawiał się trudności
lecz pokonywał je dzięki Twojej łasce.
Spraw, by całkowicie wyzbył się egoizmu,
a znajdował szczęście w obdarowywaniu.
Uformuj w nim postawę troskliwego ojca
i uczyń go narzędziem Twojej Opatrzności.
Niech z miłością przyjmie każde poczęte dziecko
i opiekuje się z troską naszym przyszłym domem.
Niech będzie wiernym naśladowcą
Twego opiekuna Świętego Józefa.
Naucz go opanowywać zmysłowość
i podporządkowywać własne ciało
w służbie prawdziwej i odpowiedzialnej miłości.
Spraw, bym mogła całkowicie
powierzyć się mu w miłości i być jego szczęściem.
Niech będzie mi wierny
i niech zachowuje Twoje przykazania.
Proszą Cię o to, Panie Jezu! Amen.

Po Mszy św. błogosławienie narzeczonych.

25 maja – wtorek

W czasie nabożeństwa majowego: Modlitwa za małżonków

MODLITWA ZA ŻONĘ

Mężowie powtarzają za kapłanem lub jednym z małżonków

Dobry Boże, dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję za jej miłość, kobiecość, piękno, wrażliwość, widzenie spraw inaczej niż ja. Dziękuję za to, że skrzyżowały się nasze drogi, wybraliśmy siebie nawzajem, a Ty w Sakramencie Małżeństwa pobłogosławiłeś naszą miłość. Panie, daj jej cierpliwość, wyrozumiałość, pokój. Oddaję Ci wszystkie trudne sprawy, które są między nami: spory, nieporozumienia, zwątpienia. Spraw, żebyśmy byli nawzajem dla siebie pomocą, umieli sobie przebaczać i wciąż lepiej siebie rozumieć. Otocz, proszę, moją żonę opieką, strzeż ją od złego i dodawaj jej sił. Chcę być jej wsparciem i obrońcą. Chcę być mężem i ojcem odpowiedzialnym za wychowanie naszych dzieci. Chcę, żeby była ze mną szczęśliwa. Kocham ją. Amen.

MODLITWA ZA MĘŻA

Żony powtarzają za kapłanem lub jedną z żon.

Dziękuję Ci, Panie, za mojego męża. Za jego miłość, za dobro, które mi daje. Za to, że dzięki Sakramentowi Małżeństwa możemy tworzyć jedno Ciało. Zawierzam Ci, Boże, wszystkie jego myśli, gesty, słowa, decyzje, relacje z innymi ludźmi. Oddaję także to, co w nim trudno mi pokochać, co mnie irytuje lub boli. Uświęcaj Boże, naszą miłość. Proszę o wierność dla niego i dla mnie. Proszę o bliskość, która wyrażą i umacnia miłość. Pomóż nam, byśmy się zawsze dobrze rozumieli, potrafili pokonywać trudności, gasić konflikty i przebaczać sobie. Chroń go, Panie, od zła, daj mu silną wiarę i świętość. Błogosław jego pracy. Spraw, aby dzięki mnie mógł stawać się lepszym mężem i ojcem. Chcę jego szczęścia. Kocham Go. Amen.

MĄŻ I ŻONA MODLĄ SIĘ RAZEM

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij nas swoją radością,
błogosław nam i naszym dzieciom.

Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach pomyślności i w chwilach doświadczeń.

Duchu Święty, którego wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen

Po Mszy św. błogosławienie małżonków.

26 maja – środa (DZIEŃ MATKI)

W czasie nabożeństwa majowego: Modlitwa za mamy

Dziękuję Ci, Boże Ojcze, za moją Mamę!
Za jej pomoc i dobroć,
za to kochające mnie serce, dziękuję Ci Boże.
Błogosław ją nieustannie,
obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.
Pomagaj jej wykonywać obowiązki,
dodawaj sił w pokonywaniu trudności.
Niech w każdej chwili ma w Tobie oparcie,
niechaj doświadcza Twojej miłości.
Błogosław, Boże, mojej Matce.

Najświętsza Matko Chrystusowa,
moją kochaną Mamę miej w swojej opiece. Amen.

***********************************************************************************

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, któryś człowiekowi dał przykazanie, aby czcił swego ojca i swoją matkę – dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Kocham ich całym sercem i chcę, żeby szczęśliwi żyli jak najdłużej.

Po Tobie, Boże, zawdzięczam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracownikami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy. Wiele włożyli oni, i wkładają, troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie.

Boże Ojcze, spraw, abym umiał docenić ich starania i umiał być im za wszystko wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im, Panie, zdrowie i wszystkie łaski, które im są potrzebne do szczęścia i do zbawienia. Mnie zaś, Boże Ojcze, daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, abym ich kochał, szanował oraz im dopomagał.

Boże Ojcze, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i ziemi, wysłuchaj modlitwy swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Po Mszy św. błogosławienie mam.

27 maja – czwartek

W czasie nabożeństwa majowego: Modlitwa za osoby starsze, dziadków

MODLITWA ZA DZIADKÓW

Przesłana na VI Światowe Spotkanie Rodzin w Meksyku, 15-17.01.2009

Papież Benedykt XVI

Panie Jezu,

narodziłeś się z Dziewicy Maryi,

córki świętych Anny i Joachima.

Patrz z miłością na dziadków na całym świecie.

Ochraniaj ich! Oni są bogactwem

dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa.

Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat,

niech wciąż będą dla swojej rodziny

mocnymi filarami wiary ewangelicznej,

stróżami szlachetnych wartości rodziny,

żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych.

Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi

przekazywali przyszłym pokoleniom

owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych.

Panie Jezu,

pomagaj rodzinom i społeczeństwu

doceniać obecność i rolę dziadków.

Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani

ani wykluczani,

ale zawsze znajdowali szacunek i miłość.

Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani

przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.

Maryjo, Matko wszystkich żyjących,

nieustannie otaczaj opieką dziadków,

bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,

i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny

spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie,

gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi,

by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca. Amen!

Po Mszy św. błogosławienie dziadków i osób starszych.

28 maja – piątek

W czasie nabożeństwa majowego: Modlitwa za dzieci

Modlitwa za dzieci

Boże mój, ofiaruję Ci moje dzieci.
Ty mi je dałeś, niech one do Ciebie należą na zawsze.
Ja je dla Ciebie wychowam i proszę Cię, abyś je zachował dla Twojej chwały.

Panie, niech egoizm, ambicja i złość nie zwiodą ich z dobrej drogi.
Daj im siłę, aby sprzeciwiały się złu.
I oby dobro było zawsze jedynym motorem ich działania.

Panie, tyle zła jest na tym świecie!
Ty wiesz, jak słabi jesteśmy i jak bardzo zło potrafi nas zafascynować.
Ale Ty jesteś z nami, a ja oddaję pod Twoją opiekę moje dzieci!

Panie, bądź dla nich światłem, siłą i radością na tym świecie,
aby dla Ciebie żyły na tej ziemi i abyśmy wszyscy razem mogli się cieszyć
Twoją obecnością w Niebie na wieki! AMEN

Modlitwa rodziców za dzieci

Ojcze Niebieski, Tyś nam zaufał, powierzając nam nasze dzieci. Cieszymy się, że są w naszej rodzinie. Cieszą nas wszelkie zdolności, które w nich odkrywamy. Radujemy się, gdy są zdrowe i dobrze się rozwijają. Cieszymy się, gdy możemy przeżywać ich wzrost w życiu duchowym. Panie, dziękujemy Ci za nasze dzieci. Chcemy im pomóc, aby stały się takimi, jakimi Ty pragniesz je widzieć. Bardzo chcielibyśmy zachować cierpliwość, zwłaszcza, kiedy nasze dzieci sprawiają nam zmartwienia. Prosimy Cię Boże, pobłogosław nasze dzieci. Naucz je, aby z dnia na dzień coraz bardziej zdecydowanie brały w ręce ster swego życia i zmierzały do celu, który Ty im wskazujesz. Daj im łaskę silnej wiary, która by przenikała wszystkie ich myśli i czyny. Pozwól im kiedyś w życiu wykonać takie zadania, które napełniłyby ich serca radością. Jeżeliby zbłądziły, przywiedź je z powrotem na właściwą drogę. Panie, pozostań w naszej rodzinie. My wszyscy Ciebie potrzebujemy. Amen

Zawierzenie dzieci Bogu

Boże, w Trójcy Jedyny, z woli i łaski swojej powierzyłeś nam dzieci, które do Ciebie należą. Prosimy za nimi, abyś miał je w swojej opiece.

Boże Ojcze, strzeż życia naszych dzieci, zachowaj je w zdrowiu, broń od złych przygód, aby bezpiecznie mogły róść na Twoją chwałę i naszą radość.

Synu Boży, Jezu Chryste, strzeż wiary naszych dzieci, daj łaskę, aby były wierne Tobie i nie dozwól, aby w życiu zbłądziły.

Duchu Święty, Boże, udziel dzieciom naszym światła w obowiązkach i pokaż, jak mają służyć Bogu i bliźnim. Daj im moc, aby pokonywały pokusy i trudności.

Boże, wspieraj nas, rodziców, abyśmy słowem trafiali do serc dzieci, a słowo swoje popierali przykładem życia. Pomóż nam czuwać nad dziećmi i szukać ich dobra. Wzbudzaj i podtrzymuj w nas ducha wiary i spraw, niech razem z dziećmi naszymi oglądamy kiedyś Ciebie, Boga Trójjedynego. Amen

Po Mszy św. błogosławienie dzieci.

29 maja – sobota

W czasie nabożeństwa majowego: Modlitwa za rozwiedzionych

Błogosławiony Ojcze! Ty chcesz abyśmy byli jak dzieci. Chcesz, abyśmy oduczyli się radzić sobie w tym świecie. Chcesz, abyśmy położyli całą wiarę w Tobie. Abyśmy ufali w Twoje wyroki. Abyśmy powstrzymali naszą chęć osądzania, wiedząc, że jesteśmy w dobrych rękach. I że wszystko, co przed nami postawiłeś, zrobiłeś dla naszego zbawienia. I czasami idziemy z Tobą przez ogień, przez rozpalone węgle, przez ciemną dolinę. Czasami prowadzisz nas przez ukwiecone łąki pachnące Twoją nieskończoną miłością. Ale nigdy nie idziemy sami. Zawsze idziesz z nami. Tylko my czasami nie chcemy tego zauważać. Chcemy myśleć o sobie jako o autorach, reżyserach swojego życia. Chcemy sami decydować o tym, co nas spotka. A Ty z czułą miłością pozwalasz nam na to, abyśmy spełniali swoje marzenia. Abyśmy byli dorośli, odpowiedzialni, rozsądni. Abyśmy mieli rację. I, ku naszemu zdziwieniu, nasza „dorosłość” nie przynosi owoców, których oczekiwaliśmy. Mamy stres a liczyliśmy na spokój, depresję zamiast radości, chaos zamiast porządku. A wszystko tylko na chwilę.

Miłosierny Ojcze, Ty obserwujesz nasze zmagania, gotowy w każdym momencie odpowiedzieć na wołania pokornego serca. Serca, które chce się oduczyć świata i ponownie stać się jak dziecko w Twoich ramionach. Czekasz na tego, który całe swoje życie złoży w Twoje ręce. Na tego, który gotowy jest umrzeć dla Ciebie, by ponownie narodzić się z Ducha i wody. Błogosławiony Ojcze, Ty przynosisz ukojenie spragnionym Ciebie duszom. Wypełniasz je swoim pokojem i radością. Zabierasz je z tego świata i przenosisz do Królestwa Niebieskiego, które otworzył dla nas Twój Syn, Jezus Chrystus. Przynosisz wytchnienie zmęczonym. Przynosisz ulgę cierpiącym. Zwracasz widzenie ociemniałym. Uzdrawiasz chorych. Jedyne czego pragniesz w zamian to, abyśmy stali się jak dzieci. Jak dzieci Tobie zaufali.

Panie, daj nam siłę, odwagę i mądrość, abyśmy porzucili siebie i stali się ufni w Twą miłość, dobroć i sprawiedliwość właśnie jak dzieci. Abyśmy wybrali Ciebie, a porzucili siebie samych. Abyśmy stali się jedno z Tobą. Abyś został już tylko Ty.

30 maja – niedziela

W czasie nabożeństwa majowego: Modlitwa do św. Józefa za mężczyzn

Św. Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny, powierzamy Twojej opiece nasze rodziny, w sposób szczególny mężczyzn: ojców, mężów, synów i braci; wszystkich mężczyzn, z którymi jesteśmy związani.

Daj im męską odwagę, dzięki której potrafiliby szanować i bronić swoje matki, żony, córki i siostry. Wyproś dla nich serca wrażliwe i czyste, by wszystkie kobiety, które im zaufały, kochali miłością bezinteresowną, współczującą i dyskretną. Taka miłość nie szuka własnej korzyści, ale pragnie jedynie ofiarować siebie w darze. Otocz swoją szczególną pieczą mężów i ojców rodziny; niech będą dla swoich żon i dzieci troskliwi, opiekuńczy i delikatni. Niech dają im oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

Św. Józefie, wejrzyj na ojców, mężów, synów i braci naznaczonych ułomnością, która degraduje ich męską siłę i czyni nieodpowiedzialnymi za siebie i powierzonych im bliskich. Niech pokonują pokusę zamykania się w sobie, posługiwania się przemocą; niech podejmują wysiłek naprawienia wyrządzonych krzywd.

Módl się, Wierny Stróżu Świętej Rodziny, za tych mężów i ojców, których miłość rodzinna zgasła i którzy stali się obojętni na własne żony i dzieci.

Nadziejo Chorych, w szczególny sposób polecamy Twojej pieczy rodziny, w których ojcowie, mężowie i synowie nadużywają alkoholu, pogrążając się w autodestrukcji. Niech uznają ze skruchą swoją chorobę, niech szukają pomocy oraz ludzkiego i Boskiego wsparcia. Wyproś im łaskę pokornej modlitwy, by w tej trudnej sytuacji całym sercem zwrócili się do Boga z prośbą o miłosierdzie i pomoc.

Pociecho Nieszczęśliwych, powierzamy Twojej pieczy mężczyzn żyjących samotnie, rozwiedzionych, tych, których porzuciły żony, dzieci, przyjaciele; tych, którzy czują się odrzuceni, skrzywdzeni i rozżaleni. Niech nie poddają się pokusie zniechęcenia i rozpaczy; niech podejmują wysiłek odbudowania swego życia, dzięki któremu mogliby na nowo stworzyć więzi małżeńskie i rodzinne.

Troskliwy Obrońco Jezusa i Żywicielu Syna Bożego, powierzaj Twemu przybranemu Synowi młodych mężczyzn i chłopców. Wypraszaj im u Niego pragnienie poznawania, miłowania i naśladowania Ciebie, by stawali się coraz odważniejsi, mocniejsi duchem, bezinteresowni, wrażliwi na ludzi potrzebujących pomocy.

Zwierciadło Sprawiedliwości, Wzorze Pracujących, módl się za wszystkich sprawujących władzę. Wypraszaj im serca wrażliwe na ubogich i oddane służbie obywatelom, by opierali się pokusie egoizmu oraz żądzy zysku i władzy. Niech pragną służyć wszystkim obywatelom; niech nie zawiodą nadziei, jaką ludzie w nich pokładają.

Św. Józefie, Patronie Umierających, powierzamy Twojej czujnej pieczy osoby ciężko chore i umierające. Powierzamy Ci także naszą śmierć. Spraw, abyśmy naszą śmiercią uwielbili Boga, jak Ty uwielbiłeś Go swoją. Obdarz nas tą łaską, byśmy odchodzili z tego świata w objęciach Twojego przybranego Syna, w obecności Twojej Oblubienicy Maryi.

Po Mszy św. błogosławienie mężczyzn.